Betony przemysłowe

Astra MK 40

Naturalny METAKAOLIN – dodatek do betonów i wyrobów budowlanych

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ASTRA MK-40 to naturalny, drobnoziarnisty dodatek wypełniający do betonu oraz betonowych wyrobów budowlanych. Stanowi składnik poprawiający urabialność, tiksotropowość i stałość konsystencji projektowanej mieszanki.

ASTRA MK-40 jest to mieszanina odpowiednio sproszkowanych minerałów. Głównym jej składnikiem jest metakaolinit – wysoko reaktywny dodatek pucolanowy, który uzyskuje się w wyniku kalcynacji kaolinu.
Metakaolinit MK-40 jest materiałem wysoko reaktywnym o właściwościach pucolanowych, zawierającym aktywne formy tlenków glinu i krzemu, które z łatwością wchodzą w reakcje chemiczną z wolnym wodorotlenkiem wapnia Ca(OH)2. W wyniku zachodzących reakcji metakaolinitu z wodorotlenkiem wapnia powstają produkty w postaci uwolnionych glinianów, krzemianów i glinokrzemianów wapnia, pod względem składu i struktury zbliżone do produktów hydratacji cementu portlandzkiego. Dodatkowe reakcje zachodzące w mikrostrukturze betonu korzystnie wpływają na jego uszczelnienie poprzez zmniejszenie porowatości całkowitej i kapilarnej. Skutkuje to zwiększeniem szczelności betonu oraz zmniejszeniem jego nasiąkliwości. Wpływa to skutecznie na wzrost parametrów betonu, takich jak: mrozoodporność i wytrzymałość oraz odporność na skurcz, przepuszczalność pary, wody, gazów i chlorków, ścieralność i odporność korozyjną na czynniki środowiskowe.

ZASTOSOWANIE

Dodatek Astra MK-40 przeznaczony jest do stosowania w mieszankach betonowych wykonywanych na budowie, betonach towarowych, prefabrykowanych oraz w zaprawach wszelkich klas, a także do betonów przeznaczonych do wyrobów cienkościennych podlegających zginaniu i do mas samopoziomujących.
Astra MK-40 znajduje zastosowanie przy budowie wszelkich obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, takich jak: budowle komunikacyjne i inżynieryjne, tunele, przejścia, fundamenty, budowle hydrotechniczne, mosty, wiadukty, zapory, a także w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dodatek metakaolinitu MK-40 powoduje wzrost wodożądności bez utraty parametrów wytrzymałościowych betonu. Zaprawa z dodatkiem jest bardziej urabialna i formowalna. Pozwala to na swobodne komponowanie mieszanek i zapraw lepiej pompowalnych, o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Właściwości te sprawiają, że mieszanka z dodatkiem MK-40 jest bardziej odporna na błędy powstające od momentu jej wyprodukowania do czasu wbudowania na budowie. Zwiększenie nawet o 10% ilości wody w mieszance (bez domieszek chemicznych) nie wpływa na pogorszenie parametrów wytrzymałościowych gotowego betonu!
Dzięki właściwościom polegającym na wiązaniu wolnego wodorotlenku wapnia metakaolinit Astra MK-40 jest polecany jako dodatek do tynków, zapraw oraz klejów. Szczególnie do tynków i elementów barwionych w masie, ponieważ zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych.

Zastosowanie Astra MK-40 w betonie powoduje:

  • Wiązanie wolnego wodorotlenku wapnia
  • Zwiększenie stopnia hydratacji cementu
  • Obniżenie dynamiki temperaturowej betonu
  • Ograniczenie pękania plastycznego
  • Zwiększenie odporności na agresje środowiskową (woda morska i środki odladzające)
  • Eliminację korozji siarczanowej
  • Zwiększenie parametrów wytrzymałościowych betonu (ściskanie, zginanie, rozłupywanie)
  • Poprawę urabialności w procesie mieszania i zagładzania betonu
  • Zwiększenie plastyczności betonu
  • Poprawę pompowalności betonu

SPOSÓB UŻYCIA

ASTRA MK-40 jest naturalnym dodatkiem mineralnym kompatybilnym z każdym cementem i domieszką chemiczną. Można go dozować w ilości od 3 do 15% w stosunku do masy cementu. Optymalne dozowanie – 5÷7% w stosunku do masy cementu.
Dokładną ilość ASTRA MK-40 w mieszance betonowej należy ustalić przeprowadzając procedurę projektowania receptury betonu w zależności od wymaganej konsystencji, klasy wytrzymałości oraz klasy ekspozycji betonu. Należy wziąć pod uwagę uziarnienie mieszanki, rodzaj i zawartość cementu, domieszek chemicznych oraz zbrojenia rozproszonego.
ASTRA MK-40 w produkcji betonów można stosować wg schematów przyjętych w betoniarniach i węzłach betoniarskich, nie wymaga dodatkowego sprzętu. Można go dozować bezpośrednio z worka lub poprzez dozowniki cementu. Transport do dozowników przy pomocy przenośnika ślimakowego lub pneumatycznego.
Produkt pakowany jest w worki 25 kg oraz Big-Bagi 750 kg. Zabezpieczony na paletach można przechowywać do 12 miesięcy, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, chroniąc go przed uszkodzeniem opakowań i zawilgoceniem.

Opakowanie

Opakowanie

Worki papierowe o wadze 25 kg.

Zawartość PALETY

25 kg x 40 szt. = 1000 kg,
.