Betony przemysłowe

Sicon S2

SICON S2 to gotowa do użycia, sucha posypka (DST – dry sake topping) do utwardzania nowych powierzchni betonowych. Zawiera wyselekcjonowane, twarde kruszywa kwarcowe (Si02 powyżej 99,8%), bardzo twarde kruszywa metaliczne w postaci węglika krzemu i/lub elektrokorundu, wysokosprawne modyfikowane spoiwo cementowe, pigmenty i inne specjalne dodatki. Naniesiony na świeży i zatarty beton tworzy gładką, twardą i odporną na ścieranie warstwę o strukturze marmurkowej. Wzmocniona powierzchnia posadzki dzięki optymalnie dobranym składnikom stanowi z betonem trwałą, monolityczną strukturę.

WŁAŚCIWOŚCI POSADZKI Z UŻYCIEM SICON S2

  • Szybkość i niskie koszty wykonania
  • Łatwa w utrzymaniu czystości
  • Trwała i estetyczna
  • Odporna na penetracje olejów i tłuszczów
  • Zwiększona odporność na ścieranie i uderzenia
  • Mrozoodporna
  • Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów
  • Mocno zredukowane pylenie

ZASTOSOWANIE

SICON S2 jest przeznaczony do wykonywania zacieranych, bardzo twardych, odpornych na ścieranie posadzek betonowych. Przeznaczony jest na posadzki w magazynach, zakładach produkcyjnych, warsztatach, centrach handlowych, czyli wszędzie tam, gdzie wymagana jest odporność podłoża na ścieranie oraz zdecydowanie zredukowane pylenie. Preparat zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy posadzki, poprawia twardość, odporność na poślizg, a także powoduje zmniejszenie nasiąkania wodą i olejem.
SICON S2 może być stosowany w miejscach, w których brak jest oddziaływania agresywnych substancji chemicznych wpływających korozyjnie na stwardniałą matrycę cementową.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże: Posypkę utwardzającą Sicon S2 rozkłada się na powierzchni wykonanej ze świeżo rozłożonego i zagęszczonego betonu niskoskurczowego, według poniższych zaleceń: min. klasa mieszanki C20/25 według PN-EN 206-1:2003; stosunek w/c mniejszy lub równy 0,50; frakcja użytego kruszywa mniejsza lub równa 16 mm; minimalny 5% udział frakcji poniżej 0,25 mm; punkt piaskowy mieszanki około 33%; cement wyłącznie niskoalkaliczny; minimalny udział cementu 300 kg; maksymalny udział cementu 350 kg; rodzaje cementu CEM I, CEMII/A-S, CEMII/B-S. Konsystencja betonu rozkładanego na placu budowy S3. Podłoże betonowe przed aplikacją Sicon S2 powinno być wyrównane i wilgotne. Powierzchnie należy oczyścić z pozostałości środków antyadhezyjnych, mleczka cementowego i nadmiaru wody.
Uwaga: Istotne znaczenie w mieszance betonowej może mieć udział popiołów, które mają niekorzystny wpływ na parametry techniczne powierzchni płyty betonowej oraz dodatkowo obniżają przyczepność warstwy posypki utwardzającej, doprowadzając do pylenia lub jej odspajania.

Realizacja: Prace należy rozpocząć od zagwarantowania poniższych optymalnych czynników roboczych w trakcie realizacji procesu wykonawczego oraz przez kolejnych kilka dni po jego zakończeniu:
– odpowiednia temperatura, wynosząca min. 5 °C
– ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem, przeciągami, wysokimi temperaturami
– zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nanoszonym kurzem, drobinkami styropianu i innymi zanieczyszczeniami.
Moment rozpoczęcia aplikacji jest uzależniony od wielu czynników, np. temperatury, wilgotności powietrza, użytych cementów i innych dodatków. Wobec powyższego powinien być indywidualnie rozpatrywany, w zależności od konkretnych potrzeb i możliwości wykonawcy. Preparat SICON S2 powinien być równomiernie rozsypany na zawibrowany i jeszcze nie związany beton. Doświadczalnie można przyjąć, że optymalnym momentem aplikacji preparatu jest taki, gdy mieszanka betonowa płyty posadzki jest na tyle sztywna, że możliwe jest wejście na nią z pozostawieniem śladu odciśniętego buta na głębokości 3-6 mm. Posypkę rozsypuje się najskuteczniej dwuetapowo „na krzyż” w łącznej ilości od 4-6 kg/m2. W pierwszym etapie należy pokryć materiałem równomiernie obrabianą powierzchnie w ilości 2/3. W drugim etapie należy rozsypać pozostałą część materiału tj. 1/3 i zacierać aż do momentu uzyskania odpowiedniej struktury gładkości posadzki. Proces rozpoczęcia zacierania mechanicznego jest uzależniony od szybkości zawilgocenia się zaaplikowanego materiału. Posypka musi równomiernie zaabsorbować wilgoć z podłoża betonowego, co skutkuje, zmianą barwy preparatu na ciemniejszą. Bezpośrednio po wykonaniu posadzki należy ją zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi, przede wszystkim przed odparowaniem wilgoci z betonu. Zaleca się stosowanie preparatów impregnacyjnych i/lub powłokowych stosownych do danego sytemu posadzki utwardzonej preparatem Sicon S2. W celu właściwego dojrzewania i uzyskania oczekiwanych parametrów zaleca się zastosowanie preparatu pielęgnująco-uszczelniającego MELAXIL. W przypadku posadzek dylatacyjnych do 24 godzin od wykonania posadzki (stosując standardowe cementy portlandzkie) powinny być nacięte szczeliny dylatacyjne zgodnie z projektem, które w zależności od przeznaczenia oraz późniejszych warunków eksploatacyjnych posadzki wypełnia się odpowiednimi masami dylatacyjnymi.
Proces technologiczny wykonywania posadzki powinien być realizowany przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo należy pamiętać, iż używanie wody w trakcie zacierania powierzchni powoduje obniżenie parametrów posadzki.

W czasie aplikacji SICON S2 należy korzystać z odzieży ochronnej, rękawiczek, nakrycia głowy oraz okularów i maski na twarz. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia i właściwości toksykologicznych dostępne są w karcie charakterystyki preparatu. Informacje na temat właściwości fizykochemicznych i szczegółowych zasad użytkowania produktu można uzyskać w siedzibie producenta.

UWAGI: Zamieszczone dane techniczne opierają się na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą różnić się od załączonych, w związku z okolicznościami, na które producent Sicon Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu. Wszelkie informacje podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie.
Producent informuje, iż barwa wykonanej posadzki może wykazywać różnice. Powstałe zjawisko nie świadczy o wadzie posadzki oraz o obniżonych parametrach technicznych. Ewentualne przebarwienia mogą pojawić się z powodu sposobu wykonywania prac, wysychania, użytych środków pielęgnujących oraz niejednorodnego podłoża betonowego.
Powierzchnię wykonanej posadzki mogą pokryć miejsca z siecią mikrorys, tzw. włosowate pęknięcia. Powyższe zjawisko jest typowe dla posadzek betonowych i nie skutkuje ujemnymi właściwościami technicznymi oraz użytkowymi.